Belde Planlama Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti

Şehir planlama nedir?

Şehir planlama nedir?
Ülke genelinde her ölçekte bulunan yerleşim birimlerinin nazım imar planlarının hazırlanması; şehrin yerleşim ve üretim bölgelerinin belirlenerek kaderinin çizilmesi eylemidir.
Şehir Planlama; kentlerin gelişmesine yardımcı olan sistemdir. Ülke düzeyinde yerel ölçeğe kadar şehri düzenlemeye denir. Bu işleri yürüten ve yapan kişiye ise şehir plancısı denir. Şehir planlamanın dâhilinde yolların yapılması, çevre düzenlemesi, sosyal alanların oluşturulması, kültürel yapıların yenilenmesi gibi düzenlemeler bulunur.
 
Şehir planlama ne tür hizmetler verir?
- Yatırımların ülkesel ölçekte dağılımını belirlemek üzere ülke kalkınma planı hazırlamak (ülkesel yerleşme düzeni planlaması)
 
- Bölge Planı
 
- 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planları
 
- Kent planları
 
- 1/5.000 ölçekli Nazım (imar) planı,
 
- 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı,
 
- Çeşitli ölçeklerde mevzi planlar ve bunların değişiklikleri ve revizyonları
 
- Kentsel tasarım projeleri
 
- Sektörel planlar; turizm, ulaşım, çevre, sanayi/küçük sanayi planları
 
- Koruma amaçlı imar planları
 
- Gecekondu önleme ve ıslah planları
 
- Toplu konut alanı, yeni yerleşme alanı planlaması
 
- 5366 sayılı Yenileme Kanunu çerçevesinde Kentsel Yenileme Projeleri
 
Hangi alanlarda çalışmalar yapılır?
- Üst ölçekli ekonomik ve fiziki plan kararları ve politikaları ile yöreye özgü sosyo-ekonomik, kültürel ve doğal veriler de dikkate alınarak belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda mekansal düzenlemeleri belirleyen çeşitli ölçek ve nitelikteki planlar;
 
- Mekânsal, sosyal, demografik ve ekonomik vb. içerikli kentsel / kırsal araştırmalar,
 
- Planlama sürecini yönlendirmeye yönelik danışmanlık, kentsel işletmecilik ve proje yönetimi alanlarını da kapsamaktadır.