Belde Planlama Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti

Kanun ve Yönetmelikler

3194 sayılı imar Kanunu
 
2981 sayılı İmar Affı kanunu
 
3402 sayılı Kadastro Kanunu
 
2644 sayılı Tapu Kanunu
 
4342 sayılı Mera Kanunu
 
6831 sayılı Orman Kanunu
 
2960 sayılı Boğaziçi Kanunu
 
2942 sayılı Kamulaştırma kanunu
 
634 sayılı Kat Mülkiyeti kanunu
 
2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun
 
Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun
 
5368 Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları hakkında kanun
 
Tapu sicil tüzüğü
 
Tapu planları tüzüğü
 
İmar Kanunu 18. Madde uygulama yönetmeliği
 
Büyük ölçekli harita ve harita bilgileri üretim yönetmeliği
 
Harita ve harita bilgilerini kullanma yönetmeliği
 
Harita Mühendislik hizmetlerini yükümlenecek müellif ve müellif kuruluşlarının ehliyet durumlarına ait yönetmelik
 
Planlı alanlar tip imar yönetmeliği
 
Plansız alanlar imar yönetmeliği
 
İstanbul İmar Yönetmeliği
 
Otopark Yönetmeliği
 
İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik
 
 
Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun uygulama yönetmeliği
 
İSKİ İçme suyu havzaları yönetmeliği
 
2010/22 Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrol Genelgesi
 
2981 EK-1 Danıştay kararı
 
(1) Meslek alanı konuları; (72 soru )
a) Medenî hukuk, (Eşya hukuku, Kişiler hukuku ve Miras hukuku bölümlerinden)
b) Kadastro mevzuatı,
c) Tapu mevzuatı,
ç) İmar mevzuatı,
d) Kıyı mevzuatı,
e) Kamulaştırma mevzuatı,
f) Orman mevzuatı,
g) Mera mevzuatı,
ğ) Kültür ve tabiat varlıkları mevzuatı,
h) Arazi toplulaştırma mevzuatı,
ı) Harita yapımı, ölçme, aplikasyon, kadastro tekniği ve ilgili diğer teknik konular
olmak üzere bunların meslek alanı ile ilgili kısımlarını kapsar.
(2) Diğer konular; (48 soru )
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının genel esaslarını, temel hak ve ödevleri, Devletin
temel organlarını,
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihini,
c) Milli güvenlik konularını,
ç) İdare hukuku genel esaslarını ve Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuatı,
d) Vergi, harç ve ilgili diğer malî konuları,
e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili konuları,
f) Halkla ilişkiler ve etik davranış kurallarını
kapsar.
PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan bu Yönetmelik, belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında, imar plânı bulunan alanlarda uygulanır.