Belde Planlama Mim. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti

İmar Uygulama Yönetmeliği Yayımlandı

3194 sayılı imar kanununa göre yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 22 Şubat tarih ve 31047 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Belediye ve mücavir alan sınırları ile bu sınırlar dışında düzenlenmiş uygulama imar plânı bulunan alanlardaki binalı veya binasız arazi ve arsa düzenlemelerini kapsayan yönetmeliğin, imar uygulamalarında karşılaşılan sorunları büyük ölçüde gidereceği umuluyor.

3/5/1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanununun 13 üncü ve 18 inci maddeleri ile 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanan yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200222-2.htm